Vooraf

Hoewel er al sinds het einde van de twaalfde eeuw katholieken in Loosduinen hebben gewoond en gekerkt, kreeg het tuindersdorp Loosduinen pas in 1785 een eigen kerk en een eigen pastoor. De eerste pastoor Bernardus Ocke kerkte met zijn parochianen aan de (Oude) Haagweg, tegenover de plek waar de huidige kerk staat. Over dit kerkje is weinig bekend. In de 'Stad- en Dorpbeschrijver' van 1798 werd het alleen als 'alleraangenaamst en zeer fraai gelegen' omschreven. In het midden van de vorige eeuw vermeldt Van der Aa een orgel in het kerkje, dat net als de oude parochiekerk Eikenduinen, aan Maria was gewijd. Dat kerkje lag aan de Haagweg tegenover de Laan van Oud- Eikenduinen, waar nu ongeveer de Medemblikstraat begint. Is er over het in- en exterieur weinig tot niets bekend, over de huidige hierna beschreven kerk des te meer.

In 1906 schreef Jan Kalf in het boek 'De Katholieke kerken in Nederland. Dat is de tegenwoordige staat dier kerken met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld', uitgegeven onder leiding van Dr. P.J.H Cuypers:

"Een verdienstelijk kerkje van E.J. Margry, 17 augustus 1881 gewijd door Mgr. Snickers. Eenvoudige baksteenbouw, uitwendig alleen opmerkelijk door den westtoren, met zijn goedgevonden overgang van den vierkanten onderbouw tot de bovenste, achtkante etage. Van plan een driebeukige kruiskerk, met schip ter diepte van vijf traveeën en breed uitspringend transept, verbonden aan rechthoekige kapellen ter zijde van het met vijf zijden van eenen achthoek gesloten presbyterium. Gedekt, in het middenschip met een spitsbogig houten tongewelf, in de zijbeuken met gemetselde kruiswelven: gele velden op zandsteenen ribben, gedragen op achtkante pijlers, evenals de wanden gemetseld in afwisseling van grijsroode en gele baksteen. Verlicht door tweedeelige vensters in de zijbeuken, lage driedeelige in de hooge lichtbeuk, groote vierlichters in de transepten en met gehistorieerd glas gedichte tweelichts vensters in het choor. Versierd in presbyterium en zijkapellen met een eenvoudige polychromie door J. Dunselman en langs de zijwanden met staties van denzelfden. Ziedaar het signalement van dit gebouw, dat, bij 550 verhuurde zitplaatsen, er 200 beschikbaar heeft voor de armen."

TERUG